Vyvěšuji tu články, odkazy, zajímavosti, jež jsou z mého hlediska podstatné. Ale nejen to, trochu humoru taky :)

Ježíš je zde, aneb...

22. 12. 2015 11:31
Rubrika: O Bohu | Štítky: mše svatá , eucharistie , víra , liturgie , bohoslužba

...Náměty, rady a tipy, jak prožít mši svatou

 

 

Dnes se hodně mluví o evangelizaci, ať "jsme svědky lidem okolo nás" o boží lásce, o tom, co jsme prožili s Ježíšem Kristem. Mým svědectvím se stává radostná zkušenost z prožívání mše svaté. Tuto zkušenost si nechci nechat pro sebe, ale chci inspirovat ostatní k hlubšímu prožití mše svaté. Na toto téma je jistě mnoho knížek a jiných katechezí, ale já jsem touto formou napsal, co se mi zdá důležité. Článek budu možná postupně doplňovat, pokud mě ještě něco napadne.

A pokud budete chtít i vy doplnit svoji zkušenost se mší svatou, můžete napsat  do komentářů :)

 

Příprava přede mší svatou

 • Přijď zavčas. Před začátkem je třeba uklidnit roztěkanou mysl a upřít ji na našeho Pána.

Úkon kajícnosti

 • Je to okamžik, kdy se stavíme před Boha v upřímnosti. Uvědom si svou hříšnost a slabost a vzbuď lítost. Kajícnost je jedním z plodů mše svaté, a dar Ducha svatého.
 • Při vyznání říkáme: ...že často hřeším, myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Ta část "nekonám, co mám konat" není jen pouhým shrnutím předchozích tří způsobů hříchu, jak se může z interpretace češtiny zdát, ale je to čtvrtý způsob - že hřešíme zanedbáváním toho, co bychom měli dělat.
 • ...Je to má vina, má veliká vina... v této chvíli se snaž vzbudit pokoru a dokonalou lítost.
 • Proto prosím(...) i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Zde je dobré si uvědomit, že je to kolektivní výzva, tedy je směřována i k tobě - abychom se navzájem za sebe modlili a prosili o odpuštění hříchů nejen svých (to především), ale i hříchů ostatních.

Gloria

 • Chvála je vrcholná forma modlitby. Když chválíme Boha, otevírá se nebe a milosti mohou proudit do otevřených srdcí. Sláva na výsostech Bohu je skutečně přenádherný chvalozpěv. (Někoho možná zarazí, že součástí mešní liturgie jsou i chvály :) )
 • Proto chval Boha celým srdcem, neboť On je hoden! 
 • Přečti si text Gloria nezatížený zaběhlým nápěvem, pomodli se jej a rozjímej nad ním.

Bohoslužba slova

 • Je dobré se seznámit s liturgií následující neděle už předem. Tzn. si například přečíst texty, které se danou neděli čtou.

Aleluja

 • Když se kněz chystá k hlásání evangelia, modlí se obrácen čelem ke svatostánku. V této chvíli se modli i ty, o dar Ducha svatého pro něj, Božího služebníka, aby odvážně a s přesvědčením hlásal slovo Boží a bylo mu dáno, co má mluvit při homilii. Protože z lidského hlediska je kněz pouhým člověkem, pro něhož je kázání často ne příliš snadnou záležitostí, ale jakmile je dán prostor Duch Svatému, i skrze předem připravené nebo v některých případech nudné a zdlouhavé kázání může Boží slovo zasáhnout mnohá srdce.

Evangelium

 • Vážím si slov Pána Ježíše, proto stojím. A tato slova chci v paměti udržovat (+ na čele), ústy vyznávat (+ na ústech) a podle nich se řídit (+ na prsou).

Kázání

 • I soustředěnost se dá vyprosit...

Přinášení obětních darů

 • Co je tvým darem pro Boha?
 • Tady je dobré si připomenout Matoušovo evangelium: "Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar." (Mt 5, 23-24)

Eucharistická modlitba

 • Občas skutečně stojí zato poslouchat slova eucharistické modlitby, sjednotit se tak s modlitbou církve a nepřemýšlet mezitím o kachně v troubě, jestli se už nepálí...

Okamžik proměnění

 • On je zde! (Jan Maria Vianney)
 • Na oltáři se odehrává nejkrásnější zázrak, který Bůh odkázal církvi. Ježíš je zde. V úžasu padám na kolena a klaním se tomu, který za mne obětoval svůj život v nesmírném utrpení na kalvárii. A zde se nyní tato oběť zpřítomňuje zase, při každé mši svaté, nekrvavým způsobem a Kristus se znovu vydává za mě, hříšného člověka. S hlubokou pokorou si uvědomuji, že nejsem schopen za celý svůj život vynahradit tolik lásky, které se mi dostává od Pána.

Modlitba Otče náš

 • V této chvíli se všichni jedním hlasem modlíme tutéž modlitbu k Bohu otci, jako jeho farnost, jako celá jeho církev.
 • Pozvedni oči k nebi, k Otci všemohoucímu, a modli se s důvěrou...
 • Pokud hledáme, co je pravda v dnešním "teologickém maglajsu", který prosakuje do církve, můžeme mít jistotu, že modlitba, která je dána nezměněnými Kristovými slovy, bude stále udávat správný směr naší víry a osobní modlitby.
 • Rozjímej nad jednotlivými verši modlitby...

Pozdravení pokoje

 • Toto je asi podle mě nejdůležitější okamžik, kdy se nějak projevuje skutečná podstata pojmu "společenství" při pokoncilní mši svaté. 
 • Láska, kterou máme k Bohu (pokud ji máme), je schopná se projevit i ve vztahu k lidem, a to bez výjimky.
 • Pozdravení pokoje musí být upřímné, tedy v tuto chvíli mám skutečně opravdový úmysl potěšit a přát dobré pro svého bližního.
 • Rozhodně není výrazem lásky k bližnímu chabý stisk mrtvolné dlaně, ale pohled z očí do očí a úsměv. 
 • Není v kostele přítomen někdo, komu bych ruku asi nepodal, nebo bych to nezvládl na 100 %? Pokud ano, zřejmě bude potřeba něco změnit, viz Přinášení obětních darů bod č. 2 

Beránku boží

 • Slova Jana Křtitele: Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte - ten, který přichází za mnou. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi. (...) Hle, beránek Boží, ten, který snímá hřích světa. (Jan 1,26-29)
 • Tohle je takový "malý úkon kajícnosti" před svatým přijímáním. Zde je třeba vzbudit potřebnou pokoru a kajícnost před Pánem, který chce vejít do tvého srdce a v něm přebývat. Připrav ve svém nitru trůn pro Spasitele, který přijde ve svatém přijímání.
 • Při liturgii ne náhodou opakujeme slova setníka (Mt 8,8): Pane, nezasloužím si...

Svaté přijímání

 • Uvědomuji si, jaká je to milost a výsada, že Ježíš se nám chtěl dát za pokrm...
 • Modlitba před sv. přijímáním, např tato.
 • Poznámka: Vím, že dnes co se způsobu přijímání týká, je spousta protichůdných pojetí a ti, kteří přijímají na dlaň, mají to pojetí eucharistie asi jiné. Dalo by se debatovat, ale to přenecháme jiným článkům, a tak se pouze odkážu na knížku s názvem Corpus Christi kterou napsal biskup Athanasius Schneider, a dodám svůj pohled na věc: Pokud bych si měl vybrat mezi přijímáním na ruku a do úst (příp. vkleče), moje víra ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii mi velí, abych si vybral to, co je uctivější.
 • Vnější projev úcty musí být v jednotě s tím vnitřním, tedy je odsouzeníhodné, když někdo při přijímání pokleká, ale nepoklekne před Pánem ve svém srdci, a naopak.
 • Následuje tzv. díkůčinění. Byla by škoda promarnit cenné okamžiky Ježíšovy nejbližší přítomnosti po svatém přijímání. Jsou to chvíle intimního spojení mezi mnou a mým Pánem. Nemusíš mu nic říkat, jen se ponoř do moře jeho lásky a buď s ním. Nebo mu řekni, jak Ho miluješ. Mnoho lidí se po přijímání nemodlí, a když už, tak si v modlitbě stěžuje a prosí za kdeco, ale vůbec si neuvědomuje, že On potřebuje slyšet něco jiného... 
 • Tato "doba milosti" po svatém přijímání je fyzicky dána tím, po jak dlouhou dobu v nás přetrvává Tělo a Krev ve své vnější podobě. Ale duchovně tato doba omezená není (např. že by v nás Pán přebýval nejdéle těch 15 minut po přijímání, u výjimečně svatých lidí 20 minut), ale On v nás zůstává tak dlouho, jak mu to dovolíme. Tedy hodně lidí Ho obyčejně nechává v kostele a jde domů tak, jak přišli - s prázdnou.

Závěrečné požehnání

 • Kněz žehná in persona Christi, tedy nám v jeho osobě žehná samotný Kristus.
 • Někdy se říká výzva: "Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání."

Po mši svaté

 • Už je asi jasné, že "kostelní tržiště" neobstojí ;). Po skončení mše svaté je nanejvýš vhodné setrvat ještě chvíli v modlitbě, rozjímat, děkovat Bohu za dar, který jsme dostali a prosit jej za své potřeby a ochranu. Kdo už nemá potřebu rozjímat, neměl by rušit ty, kteří ještě chtějí a jít si vykládat ven. Je to skutek lásky vůči nim :)
Zobrazeno 1013×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio