Vyvěšuji tu články, odkazy, zajímavosti, jež jsou z mého hlediska podstatné. Ale nejen to, trochu humoru taky :)

Archiv Březen 2017

Poslechněme si, co říká evangelium: "Opustili Ho... rozutekli se..." Utekli od Ježíše - a utekli i od sebe. My rovněž podléháme stejnému dezertérskému zákonu. Jsme jako paprsky vycházející ze společného tepelného a světelného zdroje, jímž je Kristus…


Kristus ve mně - tak nazval A. Auffrai jednu ze svých knih, kterou chce křesťanům připomenout tu radostnou skutečnost, že jsou Kristofory, nositeli Krista. Kristus ve mně - v mé duši. Ale jak se tu asi cítí? Jako svobodný občan, a nebo vězeň? Není…


Dav

Od neděle do pátku není daleko. Ale těch pět dní stačilo na to, aby se jeruzalémskými ulicemi místo jásavého "Hosanna!" rozlehlo nenávistné "Ukřižuj Ho!" Na druhé straně dějiny našich duší zaznamenaly už i prudší změny v postoji vůči Kristu. Někdy…


Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do vládní budovy, svlékli Ho a zahalili do šarlatového pláště. Upletli Mu věnec z trní, položili Mu ho na hlavu a do pravé ruky dali třtinu. Padli před Ním na kolena a posmívali se Mu. Plivali na Něho, brali Mu třtinu…


Zlo je tehdy nejhorší, když na sebe bere podobu nějakého dobra. Hřích je nejohavnější, když je páchán pod rouškou ctnosti. Hříšník je nejhříšnější, když si svým ctnostným životem vymáhá úctu, a proto si zaslouží jméno farizej! A farizeové jsou…


Jenom před několika hodinami stál před Ježíšem a sebevědomě ho ujišťoval: „Kdyby se i všichni nad Tebou pohoršili, já se nad Tebou nepohorším… A kdybych měl i umřít s Tebou, nezapřu Tě.“ A hle, co z tohoto horlivce udělala zlá příležitost: po prvním…


Je 14. Nisanu (hebrejský název měsíce: náš březen-duben), první Velký pátek… Na Kalvárii visí Mistr s probodnutýma rukama a otevřeným bokem – jako oběť lásky. Někde na druhé straně za městem skonává nešťastný apoštol Jidáš Iškariotský s vyplazeným…


Na úsvitě velkého vykupitelského dne stáli si tváří v tvář dva velekněží: poslední velekněz Starého zákona a první velekněz Nového zákona – Kaifáš a Ježíš. Ježíš stojí se svázanýma rukama, ale z celého Jeho postoje je vidět, že duch je svobodný.…


Páni mají své sluhy a sluhové své pány... A obojí mají své neřesti - páni povýšenectví a nadutost, sluhové podlézavost. Ale páni by často nebyli natolik pány, kdyby jejich sluhové nebyli natolik sluhy. Najdou se totiž mezi sluhy otrocké duše, které…


Annáš už nebyl veleknězem, neměl tedy právo soudit. Přece však zanechal nočního odpočinku a pohotově stanul jako předák mezi Ježíšovými soudci, tak dokonale slepými, že ani na Bohu nenašli nic, co by Ho mohlo před jejich soudem ospravedlnit a…


  • 1
  • 2
Autor blogu Grafická šablona Nuvio